UČEŠĆE PROFESORA DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE UNINP-A, DOC. DR. REJHANA KURTOVIĆA NA ,,ŠESTOM OKRUGLOM STOLU’’ U VEZI IZMJENA USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Šesti okrugli sto u vezi izmena Ustava Republike Srbije koji se odnosi na pravosuđe sa temom “Izbor i mandat nosilaca pravosudnih funkcija”, održan je 15.11. 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu. Učesnici okruglog stola bili su: predstavnici Vlade Srbije, Narodne skupštine, strukovnih udruženja civilnih organizacija, rektori univerziteta, dekani pravnih fakulteta, univerzitetski profesori i predstavnici medjunarodnih organizacija
Uvodničari na ovom okruglom stolu bili su: pomoćnik ministra pravde i šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23 Čedomir Backović, pomoćnik ministra za evropske integracije Ksenija Milenković i Sanja Atanacković Opačić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Ispred Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, učešće na okruglom stolu uzeo je Doc. dr Rejhan R. Kurtović, profesor na Departmanu za pravne nauke.
On je govorio o neophodnosti promene Ustava Republike Srbije, načinu i modelima izbora sudija, kontroli rada sudija, Pravosudnoj akademiji, proporcionalnoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica u sudovima, te njihovoj zastupljenosti u najvećim sudskim instancama.
Profesor Rejhan R. Kurtović smatra da sudije i dalje treba birati parlament, a ne neke druge institucije ili udruzenja kako su neki predlagali. Izbor sudija mora biti javan i transparentan, na osnovu njihovih kvaliteta i referenci, po tačno utvrdjenim kriterijumima. Probni rad sudija treba produziti sa 3 na 5 godina, i na svakih narednih 10 godina treba vrsiti reviziju njihovog rada.
Prof. Kurtović dao je predlog, da Pravosudna akademija postane ustavna kategorija, i da bude jedan od modela izbora sudija.

Prof. Kurtović je naveo, da je nezamislivo da predstavnici nacionalnih zajednica nemaju sudije u najvećim sudskim instancama, apelacionim, privrednim i Upravnom sudu RS, i da je ta zastupljenost u Vrhovnom kasacionom sudu na veoma malom nivou.
Takodje, naveo je, da se načela o afirmativnoj akciji i pozitivnoj diskiminaciji nisu pokazala kao djelotvorna, te da danas imamo neproporcionalnu zastupljenost pripadnika nacionalnih zajednica u sudovima svih nivoa. Prof. Kurtovic se zalaže da se to uzdigne na nivo ustavnog nacela i da se na taj način otklone problemi koji su evidentni u praksi.
Na kraju, prof. Kurtović zaključio je, da su ovi okrugli stolovi dobar način da se identifikuju problemi, iznađu konkretna rešenja i daju dobri predlozi o promjeni Ustava Republike Srbije.
Revija Sandžak, broj 192.

PROFESOR UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU NA PRESTIŽNOM SVJETSKOM UNIVERZITETU

Profesor Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, dr. Eldar Šaljić, nakon 10 godina vrlo uspješne akademske karijere na Univerzitetu u Novom Pazaru postao profesor i programski direktor postdiplomskih studija na American university in the Emirates, jednom od najprestižnijih fakulteta na Srednjem istoku. Profesor Šaljić je diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu, a magistarsku i doktorsku diplomu stekao je na Univerzitetu u Novom Pazaru. Kao ekspert za bezbjednost i terorizam, objavio je nekoliko knjiga, desetine naučnih radova i učestvovao na nekoliko desetina važnih međunarodnih konferencija. Član je mnogih međunarodnih organizacija. Važi za jednog od najrespektabilnijih profesora na prostoru Balkana. Nastavu drži na engleskom jeziku.
KRATKA BIOGRAFIJA:
Doc. dr Eldar Šaljić, rođen je 09. oktobra 1980. godine u Sjenici.
Osnovnu školu je upisao 1987. godine u Sjenici, a završio sa odličnim uspehom 1995. godine u Sjenici. Gimnaziju, smer opšti upisao je 1995. godine u Sjenici, a završio sa odličnim uspehom 1999. godine u Sarajevu- IV gimnazija-Dobrinja.
Na Fakultetu kriminalističkih nauka, diplomirao je 2004. godine kao jedan od najboljih studenata na klasi (tema: “Uloga i značaj ugovora iz Mastrihta u borbi protiv organizovanog kriminala” – mentor prof. dr Mirsad Abazović).
Na Univerzitetu u Novom Pazaru 2007. godine završio je sa prosekom 9,00 magistarske studije, odbranivši magistarski rad i stekavši zvanje magistar pravnih nauka (tema: “Uloga policije u prethodnom i pretkrivičnom postupku”-mentor prof. dr Vladimir Krivokapić). Doktorsku disertaciju, odbranio je 2010. godine na istom fakultetu i stekao zvanje doktora pravnih nauka (tema: “Terorizam-metodologija suzbijanja i otkrivanja” – mentor prof. dr Zvonimir Đorđević).
Od 2008. godine do danas zaposlen je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U zvanju asistenta od 2008-2010. Godine držao je nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Krivično pravo, Osnovi kriminalistike, Kriminalistička taktika, Kriminalistčka metodika, Prekršajno pravo, Kriminologija, Upravno pravo, Organizovani kriminal, Penologija, Međunarodno krivično pravo, Kriminalistička tehnika, Kriminalistička operativa.
U akademskoj 2010/- godini u zvanju docenta drži nastavu na osnovnim studijama iz predmeta Osnovi kriminalistike, Viktimologija, Kriminologija, Kriminalistička metodika, Kriminalistička operativa, Kriminalistička analitika, Kriminalistička taktika, Organizovani kriminal i na master studijama Organizovani kriminal i terorizam.
Novembra meseca 2008. godine imenovan je za menadžera Centra za monitoring Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.
Aktivno se bavi naučnim radom u oblasti kriminalističko-bezbednosnih i krivično pravnih nauka.
Svoje radove publikovao je u domaćim i inostranim časopisima, koji su visoko rangirani u međunarodnim okvirima.
Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio više od 60 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Učestvovao je na nekoliko desetina međunarodnih naučno-stručnih skupova i konferencija. Takođe, u koautorstvu je objavio monografiju i knjige pod nazivom: “Teorizam i organozovani kriminal” i udžbenike: “Viktimologija”, “Kriminalistička metodika” i “Terorizam-pravno bezbednosna infrastruktura”.
2013. godine, imenovan je za upravnika pravne klinike na Univerzitetu u Novom Pazaru
Aktivan član je Internacionalne asocijacije kriminalista (IAK) sa sedištem u Banja Luci.
Zamenik glavnog odgovornog urednika časopisa Pravne teme Departmana za pravne nauke
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (2013-…).
Ovo je samo jedan od dokaza koliko je stručni kadar Univerziteta u Novom Pazaru cijenjen i priznat u svijetu. Sa druge strane, ovo je dokaz koliko je uprava univerziteta odana odluci da pruži šansu i podršku svima koji su vođeni idejom progresa i ulaganje u lične kapacitete, sa idejom da budućim generacijama u Sandžaku, pruže primjer i daju mogućnosti sveopćeg razvoja.
Kolektiv revije ,,Sandžak’’, upućuje najsrdačnije čestitke profesoru Šaljiću, upravi Univerziteta u Novom Pazaru i upravi American university in the Emirates.

Revija Sandžak, broj 192.

RAZGOVOR SA PROREKTORICOM ZA NASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU, PROF. DR. AMELOM LUKAČ-ZORANIĆ

Razgovarao Dženis Šaćirović
1. Skoro ste obilježili veliku obljetnicu u Sandžaku, a to je petnaestogogišnjica od osnivanja Univerziteta u Novom Pazaru. Kako gledate na ono što je postignuto tijekom prvih petnaest godina postojanja univerziteta na ovim prostorima?
Svaka obiljetnica od osnivanja Univerziteta, a nadam se da će ih bit još na hiljade, istovjetno predstavlja veliki povod za radost. Tijekom ovih petnaest godina postojanja, nastojali smo uspostaviti ravnotežu između tradicionalnog i savremenog načina mišljenja, odnosno razvijati evropski univerzitet postavljen na Humboltovom modelu koji studentima omugućava da budu autonomne individue i građani svijeta koji razvijaju svoju spoznaju u okruženju akademskih sloboda, sa primesama modela američkog univerziteta, odnosno uspostavljanja veze između univerziteta i društva gdje univerzitet analizira potrebe društva i na osnovu toga usmjerava svoju djelatnost. U minulom periodu postigli smo velike rezultate, ulagali jako puno u istraživanja i usavršavanja naučnih kompetencija nastavnika, radili na brojnim projektima sa univerzitetima iz regiona i Evrope, unapređivali nastavni proces kroz razvoj kvalitetnih kurikuluma i slibausa, unapredili servis studentima – od kvalitetnih nastavnih aktivnosti (organizovanje radionica, seminara, tribina, studentskih konferencija) do organizovanja stručnih ekskurzija i drugih vannastavnih aktivnosti. Mogu samo konstatovati da je osnivanje univerziteta sa sobom donijelo i duh velikih promjena koje su zahvatile ovaj prostor a čiji rezultat jeste opće dobro.
2. Kakvi su planovi daljeg razvoja univerziteta?
Naša težnja je da nastavimo raditi predano na spoju iskustva i kritičkog bitisanja na temeljima naučne slobode – što je jedan od osnovnih postulata univerziteta, gdje je uloga studenta dominatna a nastavnici i studenti upućeni jedni na druge, te da ostanemo otvorena institucija za sve što dolazi spolja svjesni da je sticanje znanja kroz učenje i istraživanje kulturna vrijednost jednog društva. Aktivno ćemo djelovati na unapređenju nastave a samim tim i obrazovanju jer je to smisao i nastave i istraživanja, uz nastojanje da održimo koncept savremenog univerziteta kao prostora na kome se stiče postojeće i otkriva novo znanje uz osluškivanje potreba društva i tržišta, odnosno nastojaćemo pratiti u cjelosti naučno-tehnološki razvoj društva i na osnovu toga odgovoriti izazovima savremenog svijeta.
3. Tijekom nedavne posjete univerzitetu, delegacija predvođena ministrom Šarčevićem ostavila je utisak oduševljenja univerzitetom. Šta smatrate da je ključno utjecalo da sadašnje Minustarstvo obrazovanja, ali i predhodne delegacije, također, daju dobro mišljenje i vjeruju u dalji razvoj univerziteta?
Sami prostorni kapaciteti kao i tehnička opremljenost Univerziteta su impozantni tako da ne ostavljaju niti jednog posjetioca ravnodušnim, a onda profesionalnost u radu nastavnog osoblja i administracije te posvjećenost studenata stecanju znanja utiču na formiranje pozitvnog odnosa prema ovoj instituciji od strane svih onih koji su je posjetili te na osnovu ličnog iskustva mogli formirati svoje stavove.
4. S obzirom da ste prorektor za nastavu na Univerzitetu u Novom Pazaru, ali i profesor, recite nam koliko je vaš zadatak i uloga na univerzitetu zahtjevna?
Biti profesor je jedan od najtežih i najzahtjevnijih zadataka jer kao profesor imamo utjecaja na tuđe živote a samim tim je i odgovornost enormna. Kao prorektor za nastavu u obavezi sam se starati o cjelokupnom nastavnom procesu, što je takođe jako zahtjevno, te o uspješnosti realizacije nastave i aktivnom usavršavanju nastavnog osoblja.
5. Prateći Vašu karijeru, primjetili smo da ste sprovodili mnoge projekte na univerzitetu i ispred univerziteta, što je u mnogome doprinijelo razvoju i prepoznatljivosti univerziteta na širem regionalnom prostoru. Recite nam, koliko je lični angažman i kreativnost značajna karika razvoja univerziteta i na kom polju daje najočiglednije rezultate?
Smatram da je svaki pojedinac jednako odgovoran za društvo u cjelosti, ne postoje manje ili veće odgovornosti, jer ukoliko predano radimo, prvenstveno na sebi u smislu usavršavanja te sposobnosti timskog rada onda ćemo biti od koristi i društvu i zajednici u kojoj obitavamo. Rad na razvoju univerziteta i projektima je upravo dio kvalitetnog timskog rada jer bez univerziteta i saradnje sa kvalitetnim kolegama ni ja samostalno ne bih uspjela. Timski rad daje najbolje i najočiglednije rezultate.

6. ,,Gradimo mostove, a ne zidove” bio je jedan veliki i višegodišnji projekat koji ste vi predvodili u ime univerzitjeta. Studenti nekoliko univerziteta iz nekoli država imali su prilike da se upoznaju, druže, stiču znanja, a sa druge strane i predavači. Projekat je zadovoljio sve kriterije uspješnosti, pa nam prenesite Vaše lične utiske, jer ste, kao što rekosmo i sami bili sudionik?
Pitanje stereotipa i predrasuda je vrlo kompleksno. To pitanje u najvećoj mjeri utiče i na stvaranje sukoba među ljudima, odnosno nepoznavanje drugog i drugačijeg je činjenica koja za rezultat ima pojavu straha i potrebu konflikta. Projekat koji spominjete je bio od velikog značaja ne samo za Univerzitet već i za brojne mlade ljude koji su učestvovali u njemu a koji su dolazili iz zemalja u regionu. Samo učešće u projektu dokazalo im je da je svaki „drugi“ zapravo onaj isti „ja“, te da je ljepota zapravo u različitostima koje ne trebaju biti naša prepreka već naše bogatstvo jer učešćem u projektu studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su imali prilike upoznati i družiti se sa studentima iz Mostara, Tuzle, Prištine i Novog Sada što je rezultiralo brojnim iskrenim prijateljstvima koja i danas traju. Najveći uspjeh samog projekta jeste i činjenica da je na Univerzitetu i uspostavljen predmet koji se zove Interkulturalno razumjevanje i komunikacija a koji se izučava kao izborni predmet na nekolika studijskih programa.
7. Uskoro dolazi i prvi upisni rok na univerzitetu. Po čemu biste Vi najbolje izdvojili Univerzitet u Novom Pazaru u odnosu na druge ponude?
I ranije sam pomenula da su akademska i naučna sloboda jedan od osnovnih postulata ove institucije kao i otvorenost za sve razlike i ono što dolazi spolja. Također, pored kvalitenih nastavnih aktivnosti na univerzitetu se neguje i kreativna sloboda studenata kao i specifični afiniteti prema određenim poljima te studenti putem Kulturnog i Media centra mogu iskazati svoje talente i umeća.
8. Šta biste poručili Vašim sudentima, a šta onim budućim?
Postojeće studente bih pozvala da nastave sa predanim radom gdje njihovi kvaliteti i uloženi trud dolaze do izražaja i rezultiraju dobrim, a buduće studente pozivam da nam se pridruže u ovom spoznajnom putovanju u blistavu, naukom ispunjenu, budućnost.

REVIJA “SANDŽAK” 191. BROJ, MAJ 2017.

Studijska godina okončana 53. sesijom „Susret ideja istoka i zapada“ i izlaganjima preko 60 studenata UNINP-a

53. sesija pod nazivom “Susret ideja istoka i zapada”, tradicionalno je održana u Velikoj Sali Univerziteta u Novom Pazaru 15.06. tekuće godine. Sesija je posvjećena u povodu 2400 godina od rođenja grčkog filozofa Aristotela, 40 godina od smrti filozofa Vujadina Jokića i 30 godina od smrti Nerkeza Smailagića, čuvenog bošnjačkog filozofa koji je napisao “Leksikon Islama”. Pod mentorstvom prof. dr. Šefketa Krcića, izlaganju je pristupilo preko šezdeset studenata svih deparmana.
Nakon uvodnog obraćanja studentice prve godine Departmana za pravne nauke, prisutnima su se obratili prof. dr. Šefket Krcić, dekan Departmana za pedagoško-psihološke nauke prof. dr. Mustafa Fetić, u ime asistenata Univerziteta u Novom Pazaru MSc Dženis Šaćirović i profesor Alija Bakić.
Kako je istakao prof. Krcić, cilj svake od 53 do sada održane sesije, bio je da se studenti oslobađaju najprije pritisaka javnog govora, zatim da usavršavaju duh besjedništva i da kreirane stavove znaju iznijeti i diskutirati javno o njima.
Ovu manifestaciju podržali su Revija Sandžak i Sandžak televizija.
Prof. dr. Šefket Krcić prilikom obraćanja531
531

532
53
Priredio: Dženis Šaćirović, Revija Sandžak, 185. broj